MATOUŠ

PELIKÁN

ADVOKÁT

 
 

...rychlá a účinná právní pomoc

.

o mně

Po absolování právnické fakulty v Olomouci, povinné tříleté koncipientské praxe a složení advokátních zkoušek působím od března 2011 v Olomouci jako samostatný advokát.

(...více)

Jsem absolvent Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (promoce 2006). Koncipientskou praxí jsem prošel v advokátní kanceláři Paroulek, Zrůstek, Lůdl v.o.s. (2007 – 2010). Od března 2011, po úspěšném složení advokátních zkoušek, jsem zapsán u České advokátní komory jako samostatný advokát, se sídlem v Olomouci. Spolupracuji jako externí právník s Charitou Olomouc. Hovořím anglicky a německy

 

kontakt

Potřebujete-li zastupování u soudu, poradit s řešením právního problému či např. sepsat kupní smlouvu, můžete se na mě kdykoliv obrátit po telefonu, emailu či na sídle mé advokátní kanceláře.

(...kontakt)

Mgr. Matouš Pelikán

IČ: 73627798

zapsaný v seznamu
České Advokátní Komory
pod číslem 13579

tel. 776709306

info@matouspelikan.cz

Na Vozovce 21, Olomouc 779 00

poskytované služby

ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTÍ
SEPSÁNÍ SMLUV
PŘEVOD NEMOVITOSTÍ
ŘEŠENÍ PŘESTUPKŮ
ROZVODOVÉ ŘÍZENÍ

(...a další)

Klientům jsem schopen poskytnout právní pomoc odpovídající generální praxi, což znamená, že okruh právních věcí není nijak omezen. Přesto se dá konstatovat, že převládajícími okruhy práva, na které se poskytování právních služeb vztahuje, jsou zejména právo občanské, právo trestní, právo obchodní, rodinné právo, pracovní právo a správní právo.

V oblasti občanského práva poskytuji právní služby v celém rozsahu tohoto odvětví. Jedná se zejména o sepis podání, smluv (zejména týkajících se nemovitostí, a to včetně zřízení advokátní úschovy) a vymáhání pohledávek, a to jak v nalézacím řízení, tak také v řízení exekučním a v případě potřeby v řízení insolvenčním. Současně poskytuji právní rady při řešení sporů ve věci věcných břemen, vlastnických práv, náhrady škod, reklamací, nájemních vztahů, dědictví…

V oblasti pracovního práva sepisuji pracovněprávní a manažerské smlouvy a dohody. Poskytuji poradenství ve věcech změn a ukončení pracovního poměru. Klienty zastupuji ve sporech o neplatné rozvázání pracovního poměru a tak i v případných sporech o náhradu škody. Zaměstnavatelům nabízí vypracování či revizi pracovněprávních vnitřních předpisů.

V rámci rodinného práva řeším zejména problematiku rozvodů, smluv o vypořádání mezi manžely (vypořádání společného jmění manželů, vypořádání práv a povinností společného bydlení a stanovení vyživovací povinnosti), dohod o úpravě poměrů k nezletilým dětem během rozvodu a po rozvodu. Klienty zastupuji v řízeních o rozvod manželství, při vymáhání dlužného výživného a také ve sporech o úpravu poměrů k nezletilým dětem a o stanovení vyživovací povinnosti, a to jak v případě rodičů ve vztahu k dětem, tak pro případ jejího neplnění ze strany manželů navzájem.

V oblasti obchodního práva se věnuji posuzování a sepisování obchodněprávních smluv a současně poskytuji kompletní právní servis jak pro začínající podnikatele, tak pro společnosti v různých fázích jejich existence. Mám zkušenosti týkající se zakládání všech forem obchodních společností a družstev, sepisu zakladatelských dokumentů a zápisů do obchodního rejstříku.

Klientům zajišťuji obhajobu v rámci trestního práva, a to během celého řízení (od sdělení obvinění až po případné odvolání). V oblasti správního práva pomáhám našim klientům s přípravou podkladů pro správní řízení, a to zejména pro územní a stavební řízení a dále je zastupuji v řízeních před správními orgány, v přestupkovém řízení a při soudním přezkumu správních rozhodnutí.

info@matouspelikan.cz  | tel. 776709306 
facebook